Πλήρης Επιδότηση Γονέων Παιδικοί Σταθμοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Θεσσαλονίκης

ΔΡΑΣΗ  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Η πρόσκληση απευθύνεται σε γονείς Γευναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, οι οποίες έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Στις γυναίκες που επιλέχθηκαν θα προσφερθούν θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, στις κάτωθι κατηγορίες Δομών.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί: 

 • Κατηγορία Α1 βρέφη 2 μηνών έως 2,5 ετών
 • Κατηγορία Α2 νήπια 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

     Οι μητέρες μπορούν να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες,

 • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
 • να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).
 • να είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 • να είναι άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
 • να είναι μητέρες παιδιών με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α), ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης. 

  Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

www.eetaa.gr/

 

Η νέα ανακοίνωση του προγράμματος αναρτήθηκε στις 20 Ιουνίου 2013 για την υπαγωγή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Ελληνίδα Ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο διαζευκτηρίου, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη και αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης.
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).
 • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, εάν ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ η ίδια η μητέρα ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος.
 • Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός μας προχώρησε στην επιτυχής εγγραφή 20 βρεφών - παιδιών μέσω του προγράμματος για το 2013-2014!

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε! Θα σας ανταποδώσουμε την αγάπη σας με την μεγαλύτερη προσπάθειά μας στη φροντίδα των παιδιών σας.


Bookmark and Share

Επικοινωνία

Αγκαλίτσα Παιδικός - Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ολυμπιάδος 11, Νέα Κρήνη

Ωράριο λειτουργίας:
07:00 - 17:00


Τηλ. : 2310 450 580
Κιν. : 6978 485 282